Privacy Policy

swe flagg PPC 1500 Sverige hemsida och register hanteras inom rådet för PPC 1500 Sverige

Registret innehåller personuppgifter, waid, klubbtillhörighet, utbildare och anmälda starter.

Medlemsuppgifter i intranät (sidor i webbplatsen som kräver medlemsinloggning)

Om användaren begär inloggning för åtkomst till medlemsidorna så lagras namn och inloggningsuppgifter i hemsidans CMS. Om medlemmen bokar in sig på event i kalendern så syns namnet också för andra användare som går in i kalendern. Ickemedlemmar har ingen tillgång till uppgifterna och medlemmar med inloggning kan bara se egna uppgifter, andras namn vid bokningar i kalendern samt ändra det egna lösenordet.
Rådet kan göra massutskick via mejl till de medlemmar som förekommer i hemsidans CMS. Vid sådana utskick syns inte de andra medlemmarnas namn i utskicket.

Ansökningshandlingar

Ansökningsblanketter registreras och lagras när den man fyller i ett formulär till kurser eller dylikt. Ansökningar kan innehålla krav på namn, klubb, adress, pistolskyttekortsnummer ev. vapeninnehav, mobilnummer och mejladress. Uppgifterna är tillgängliga för rådet som har uppdrag att hantera dessa. Uppgifterna gallras då beslut i ärendena fattats, dock behålls ansökningarna till antagna kurser är klara.

Resultatsida

En resultatsida finns tillgänglig för de användare som har inloggning till intranätet. Här finns uppgift om förnamn, efternamn samt registrerade resultat vid skytteevent med poäng, placering och vapengrupp.

Frivillighet som rättslig grund för registren

Den rättsliga grunden för alla register PPC 1500 Sverige använder eller levererar uppgifter till är frivillighet. Följande register är obligatoriska för dem som önskar vara användare på sidan:

  • Användare/konto hemsida
  • Resultatlistor och anmälningssystem.

Vid ansökan om inträde eller ansökningar till kurser och event efterfrågas samtycke till registrering och i samband med detta uppges den rättsliga grunden som frivillighet. Uppgift lämnas också om möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndighet. Om samtycke inte ges, så antas inte den. Därav följer att alla användare och kursdeltagare som antagits lämnat medgivande.

Hantering av inaktiva konton.

Ett konto som har varit inaktivt i 30 månader raderas. Användaren blockeras inte utan det är bara att skapa ett nytt vid behov.

Hantering av konton med felaktiga eller inaktiva e-postadresser.

Ett konto med ej fungerande e-postadress raderas direkt. Detta för att undvika problem vid utskick eller kontoverifiering. 

De registrerades rättigheter

De registrerades rättigheter gentemot PPC 1500 Sverige gäller de register PPC 1500 Sverige har rådighet över

De registrerades rättigheter gentemot PPC 1500 Sverige gäller alla de registeruppgifter PPC 1500 Sverige har rådighet över. De registrerades rättigheter rörande uppgifter som förvaltas av klubbar och förbund men inte är åtkomliga för PPC 1500 Sverige, måste utövas genom att användaren vänder sig direkt till klubb och förbund.

Tillgång till de egna uppgifterna

Flera av registren är direkt tillgängliga för användaren. Användaren har rätt att begära och få del av uppgifter som inte är direkt tillgängliga men som rör PPC 1500 Sverige.

Få felaktiga uppgifter rättade

Användare med konto på hemsidan har rätt att få felaktiga uppgifter rättade (Felaktiga tävlingsresultat tas med tävlingsarrangör).

Få sina personuppgifter raderade

Användaren har rätt att få sina uppgifter raderade. Om det gäller de obligatoriska registren, så innebär det att möjligheten till konto upphör. Uppgifter i styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll kan dock inte raderas, eftersom dessa är styrande för PPC 1500 Sverige arbete. Användarens resultat och placeringar i tävlingar samt resultatdatabaser är något som PPC 1500 Sverige inte styr över.

Att personuppgifter inte används för direktmarknadsföring

PPC 1500 Sverige använder inte själv, och lämnar inte ut, personuppgifter för direktmarknadsföring.

Att personuppgifterna inte används för automatiserat beslutsfattande

PPC 1500 Sverige använder inte personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

Portabilitet

Användare kan själva ta registeruppgifter.

Rutiner vid personuppgiftsincidenter

Vad som kan utgöra allvarliga incidenter

Om personuppgifter skulle komma ut i sådan form att de kan kopplas till vapeninnehav så kan det utgöra en allvarlig incident, eftersom det kan skapa risker för att användare på PPC 1500 Sverige kan blir utsatt för brott.

Ansvar för att undvika incidenter

Rutiner för god datasäkerhet när det gäller kritiska uppgifter upprättas och övervakas av den/de som utsetts till IT-ansvariga inom PPC 1500 Sverige.

Hantering av inträffade incidenter

Om incidenter inträffar så ska de rapporteras utan dröjsmål till PPC 1500 Sverige IT-ansvariga. Dessa ansvarar för att utreda, dokumentera och vidta nödvändiga åtgärder samt rapportera till styrelsen, och vid behov till berörda medlemmar. Om händelsen behöver anmälas till tillsynsmyndigheten så ansvarar styrelsen för detta.
Överväganden vid anskaffning, förändring av befintliga system eller implementering av nya system för personuppgifter

Grundprinciper

Alla nya eller förändrade system ska bygga på principerna att inte samla in mer information än nödvändigt, att inte bevara informationen längre än nödvändigt och att inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som avsågs från början.

 

eng flagg PPC 1500 Sweden website and registers are handled within the PPC 1500 Sweden Council

The registry contains personal data, waid, club membership, trainers and notified starts.

more text soon..